PP-Tjenestens materiellservice! - en av Aspergerbedriftene.

For Forum for psykologer i kommuner og fylkeskommuner, driver vi PP-tjenestens Materiellservice og nettbutikken materiellservice.no

Forlaget har i over 40 år levert utredningsmateriell, pedagogisk materiell og litteratur om pedagogiske og psykologiske tema til PP-tjenesten. Mange skoler kjenner oss gjennom for eksempel "Kartleggingsprøver i Matematikk" og treningsopplegg for studieteknikk og lesetrening.

Vi står for produksjon, både på papir og digitalt, ordner med trykking, lager og nettbutikk.

Se vår produktkatalog.

Har du elever som strever med å takle skolehverdagen og finne seg til rette?

Aktøren er et undervisningsmateriale for elever på mellomtrinnet som har autismespekterforstyrrelse og evnenivå i normalområdet, men kan også passe for elever med sosio-emosjonelle vansker, elever med ADHD, engstelige elever, eller elever som av andre grunner ikke trives på skolen.

IL-basis er et prøvemateriell for å beskrive og vurdere forutsetninger for lesing. Materiellet er utviklet av Norsk psykologiforening. Formål:

Materiellet benyttes for å beskrive/vurdere vesentlige forutsetninger for lesing i klassen og hos enkeltelever.

Standardisert test i avkoding og staving – STAS er utarbeidet som et hjelpemiddel for tidlig oppdagelse av lesevansker, kartlegging av leseprosessen, tilpasset hjelp og oppfølging av utviklingen. STAS måler hvor godt eleven avkoder og staver i forhold til barn på samme alder, men også i forhold til eldre og yngre barn. Testen kan benyttes på barn fra 2. trinn og ut ungdomsskolen.

Alle delprøver og prøver er detaljert etter normer. Testen kan også brukes på eldre barn, eller voksene, men da er det ikke egne normer for disse prøvene. Prøven består av ulike deler: gruppeprøver, to orddiktater, benevningshastigheter for tall og bokstaver.