PP - Tjenestens Materiellservice

Drift og salg

I 2015 overtok Aspergerbedriftene driften av PP - Tjenestens Materiellservice, og lagde ny nettbutikk (materiellservice.no).

Forlaget har i over 35 år levert utredningsmateriell, pedagogisk materiell og litteratur om pedagogiske og psykologiske tema til PP-tjenesten. Mange skoler kjenner oss gjennom for eksempel "Kartleggingsprøver i Matematikk" og treningsopplegg for studieteknikk og lesetrening.

Standardisert test i avkoding og staving – STAS

STAS er utarbeidet som et hjelpemiddel for tidlig oppdagelse av lesevansker, kartlegging av leseprosessen, tilpasset hjelp og oppfølging av utviklingen. STAS måler hvor godt eleven avkoder og staver i forhold til barn på samme alder, men også i forhold til eldre og yngre barn. Testen kan benyttes på barn fra 2. trinn og ut ungdomsskolen. Alle delprøver og prøver er detaljert etter normer. Testen kan også brukes på eldre barn, eller voksene, men da er det ikke egne normer for disse prøvene. Prøven består av ulike deler: gruppeprøver, to orddiktater, benevningshastigheter for tall og bokstaver.

IL-basis

Dette er en prøve som retter seg mot de laveste klassetrinnene. Prøven kan gjennomføres både som gruppeprøve og som grunnlag i en individuell utredning.

Aston Index

Aston Index kan brukes til å påvise et barns spesielle "læringsmønster" ved å kartlegge spesielle typer av lærevansker. Prøven er delt inn i delprøver. Hvae delprøve er så delt inn i to grupper, trinn 1 og trinn2. Trinn 1 er beregnet på barn som ikke kan lese og skrive enda,mens trinn 2 er for barn som ikke klarer lesing,rettskriving og skriftforming så godt som forventet. Aston Index kan også brukes til vurdering av lese- og skrivevansker hos elder elever og voksene. Etter at prøven er gjennomført kan det vise seg at det kan være nødvendig med grundigere undersøkelse på enkelte områder. Det fins flere norske tester som kan brukes til dette. Aston Index er ikke en "rett-feil-prøve". Den skal rette oppmerksomheten mot de funksjoner eller ferdigheter hos barnet som er viktigst for skriftspråket.»